Opbouwwerk: samen met u

Kenmerkend voor onze manier van opbouwwerk is dat we onze aanpak samen met u ontwikkelen, zodat we maatwerk uitvoeren waar u baat bij heeft. We werken dan ook projectmatig, gericht op het samen met de betrokkenen bereiken van vooraf met hen afgesproken concrete resultaten. Onze aanpak heeft een planmatig en methodisch karakter.

Wij zien ons als ontwikkelaar van nieuwe projecten, adviseur van uitvoerenden en projectleider, maar ook als uitvoerder. Want afhankelijk van wat de situatie vraagt kunnen we de uitvoering van projecten geheel aan lokale instellingen over laten, samen met hen oppakken, of zelf doen.

We adviseren en begeleiden groepen zodanig dat ze in staat zijn om zelf te werken aan de verandering van hun maatschappelijke situatie en aan de oplossing van problemen die zij ervaren in hun leef-, woon- en werkomgeving.
In opdracht van maatschappelijke instellingen zoals woningcorporaties en overheidsdiensten werven we ook betrokken burgers voor participatieprocessen. Onze begeleiding van de zo ontstane groepen is er op gericht dat ze volwaardige gesprekspartners worden voor de instellingen.

Daarnaast initiëren, organiseren en begeleiden wij ook groepen die initiatieven nemen om door middel van activiteiten, bijvoorbeeld in de sfeer van cultuur, processen in een wijk op gang willen brengen.

Omdat wij onze wortels in de regio Haaglanden hebben, is “integratie” voor ons een terugkerend thema. Of het nu gaat om veiligheid, herstructurering van woonwijken, of andere vraagstukken, veelal is het een essentiële opgave om alle groepen betrokkenen erbij te betrekken: jong en oud, bewoner en winkelier en vooral autochtoon en allochtoon. Wij hebben jaren ervaring in het werken aan deze SAMENwerking.

Uiteraard komen wij in overleg met u tot maatwerk. Op de volgende pagina gaan we meer op de mogelijke inhoud van ons opbouwwerk in. Op de pagina's over afgeronde en nog in uitvoering zijnde projecten, ziet u concrete projectvoorbeelden.

Ons aanbod op het gebied van opbouwwerk

In zijn algemeenheid: het zwaartepunt in ons aanbod ligt op advies en projectleiding in participatie- en integratievraagstukken. De volgende methodische aspecten kunnen deel uit maken van uit te voeren projecten:

A. Werving van betrokkenen, zodat ze deelnemen aan een participatieproces,

B. Organisatorische ondersteuning van groepen vrijwilligers (bv. gericht op het maken van werkplannen, verdeling van taken en verantwoordelijkheden, opzetten en begeleiden van commissies of werkgroepen, samenwerking tussen de vrijwilligers onderling en samenwerking met andere partijen, betrekken van de achterban),

C. Procesmatige en strategisch/tactische ondersteuning (welke stappen moeten op welke wijze gezet worden om succes te hebben),

D. Het vergroten van inhoudelijke deskundigheid.

Onze inzet kenmerkt zich door een streven naar duurzaamheid. Overdracht van kennis en vaardigheden aan de betrokken vrijwilligers en professionals is daarom belangrijk voor ons. Zo willen we bereiken dat zij na afloop van het project zelfstandig door kunnen gaan.