Diensten


Bureau Samen biedt een breed en samenhangend pakket aan diensten dat geworteld is in decennia opbouwwerk in de grootstedelijke samenleving. Met deze diensten willen we bijdragen aan het op stedelijk en buurtniveau oppakken van de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, het circulair maken van de economie, vergroening, het vreedzaam samenleven van diverse groepen en culturen, leefbaarheid en veiligheid.

Wijkmedia
Opzetten en ondersteuning van wijk- en burgerjournalistiek.

Buurtopbouwwerk
Ondersteunen van burgers die zich voor hun buurt in willen zetten.

Onderzoek en advies
Opzetten en uitvoeren van onderzoek en het praktisch toepassen van uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Begeleiding inspraak en participatie
Organiseren, werven en/of ondersteunen van burgers als gesprekspartner voor de lokale overheid, woningcorporatie e.d.

Organisatieondersteuning en -coaching
Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties ten aanzien van organisatiestructuur en -cultuur, werving deelnemers etc.